ต้องบอกเลยว่านักลงทุนในด้านของศิลปะต่างๆนั้น คงไม่มีใครที่จะไม่รู้จักกับ “คุณประเทือง  เอมเจริญ” แต่คนที่อาจจะไม่ได้รู้ในเรื่องเกี่ยวกับงานศิลปะในบางท่านนั้นอาจจะงงว่าเขาผู้นี้คือใคร คุณประเทองนั้น คือศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ผู้ที่ทำการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในรูปแบบของตนเอง จนเกิดเป็นงานศิลปะอันล้ำค่าที่มีคุณค่ายิ่ง

การศึกษา

– พ.ศ. 2490 ศึกษาในชั้นเรียน ประถมศึกษาปีที่ 4   โรงเรียนเทศบาลวัดสุทธาราม   สำเหร่  ธนบุรี

– พ.ศ. 2539 ศึกษาในชั้นปริญญากิติมศักดิ์  สาขาจิตรกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลคลองหก

– พ.ศ. 2541 ศึกษาในชั้นปริญญาศิลปศาสตร์บัณฎิตกิติมศักดิ์  สาขาศิลปกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

– พ.ศ. 2545 ศึกษาในชั้นศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์  สาขาศิลปกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

การทำงาน

– พ.ศ. 2505  ปฏิบัติงานศิลปะ ที่วงเวียนใหญ่ คลองสาน กรุงเทพมหานคร

นายประเทือง  เอมเจริญ  ปัจจุบันมีอายุ 87 ปี เกิดเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พุทธศักราช  2478 ที่กรุงเทพมหานคร

เป็นศิลปินที่ศึกษาด้วยตนเอง อย่างม่งมั่น อดทน เขานั้นทั้งศึกษาค้นคว้าทางด้านงานศิลปะอย่างหนัก ศึกษาปรัชญาชีวิต ทั้งศิลปะของอินเดีย จีน และศึกษาธรรมชาติ โดยเฉพาะดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของพลังงานแสงสว่าง จนเกิดมุมมองที่จะสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่เป็นรูปแบบของตนเอง มองโลกในแง่ดี เชื่อในคุณความดี  สร้างสรรค์งานสิลปะในรูปแบบของการผสมผสานระหว่างสิ่งที่รับรู้จากธรรมชาติและอารมณ์ความรู้สึกของตนเองด้วยสีสันที่สดใส สร้างรูปทรงต่างๆได้อย่างอิสระแต่ก็ทรงพลัง ซึ่งได้กลายมาเป็นผลงานชิ้นสำคัญต่างๆทั้ง ผลงานชุด “เผชิญความทุกข์” , “เรียนรู้จักราวาล” และชุดต่างๆอันมีคุณค่ายิ่ง

นอกจากนี้ นายประเทือง เอมเจริญ ยังได้สร้างศิลปะสถานเอมเจริญ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะและได้ทำการเผยแพร่ผลงานศิลปะของศิลปินต่างๆ ให้แก่ประชาชนผู้ที่สนใจจะเข้าชมและทำการศึกษาในด้านของงานศิลปะ ทั้งยังได้รับเกียรติให้เป็นประธานในการเปิดงานต่างๆในทั่วประเทศ เป็นศิลปินรับเชิญเขียนภาพเพื่อการกุศลมากมาย  เป็นผู้ถ่ายทอดงานศิลปะให้แก่ผู้สนใจตาม โรงเรียน และ มหาวิทยาลัยต่างๆโดยที่ไม่หวังผลตอบแทน  ซึ่งสิ่งเหล่านี้นั้นนายประเทือง เอมเจริญ ก็ได้ปฏิบัติมาอย่างสม่ำเสมอ ควบคู่ไปกับการทำงานศิลปะของเขา นับเป็นศิลปินที่สร้างผลงานศิลปะอย่างสืบเนื่องมายาวนานตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีด้วยกัน

นายประเทือง  เอมเจริญนั้น ได้รับการยกย่องเพื่อชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พุทธศักราช 2548

รางวัลเกียรติคุณ

– พ.ศ. 2510 รางวัลเกียรตินิยมอันดับ  2  เหรียญเงิน   ประเภทจิตรกรรม

– พ.ศ. 2511 รางวัลเกียรตินิยมอันดับ  3  เหรียญทองแดง   ประเภทจิตรกรรม

– พ.ศ. 2511 รางวัลการประกวด องค์การโทรทัศน์สากล   ไอทีที

– พ.ศ. 2517 รางวัลเกียรตินิยมอันดับ  3  เหรียญทองแดง   ประเภทกิจกรรม

– พ.ศ. 2519 รางวัลเกียรตินิยมอันดับ  3  เหรียญทองแดง   ประเภทจิตรกรรม

– พ.ศ. 2538 โล่เกียรติคุณบริจาคช่วยปฏิสังขรณ์โบราณสถานที่เกิดการเสียหายจากเหตุอุทกภัยในน้ำท่วม จากทางสมาคมเผยแพร่และส่งเสริมศิลปะวัตถุ

– พ.ศ. 2539 รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นผู้ที่มีผลงานดีเด่นทางด้านของวัฒนธรรม สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

– พ.ศ. 2541 โล่ขอบพระคุณในโอกาสที่ให้การสนับสนุนในการจัดทำกิจกรรม “วาดวิถีไทย”

– พ.ศ. 2542 โล่เกียรติคุณในการอนุเคราะห์ภาพเขียนสำหรับจัดพิมพ์บัตรอวยพรในปีใหม่

– พ.ศ. 2542 คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มอลโล่เกียรติคุณในฐานะผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานแสงสีสร้างสรรค์ ทบวงมหาวิทยาลัย

– พ.ศ. 2544  ประกาสเกียรติคุณด้านจิตรกรรม ที่พิพิธภัณฑ์ลาสเวกัส ในประเทศสหรัฐอเมริกา

 

นอกจากนี้แล้วนั้นผลงานของเขายังถูกจัดแสดงไว้ที่เพิ่มพูนแกลอรี่ หรือ สมบัติแกลอรี่อีกด้วย ซึ่งสถานที่นี้นั้นเป็นที่รวบรวมผลงานทางศิลปะ ทั้งจิตรกรรม และประติมากรรมของศิลปินอาวุโส และศิลปินรุ่นใหม่ที่มีบทบาทสำคัญต่อประวัติศาสตร์และอนาคตของศิลปะไทยสะสมไว้มากกว่า 10,000 ชิ้น มาจัดแสดงไว้ที่นี้