Cubism Visual Art ศิลปะอีกแขนงที่แตกต่างแต่งดงาม

Cubism Visual Art

ทัศนศิลป์ลัทธิ ที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Cubism Visual Art โดยเป็นลัทธิให้มีการสร้างความแตกต่างจากสิ่งที่เคยมีมา โดยมีแนวคิดว่าถ้าอยากเข้าใจรูปทรงภายนอก จงมองรูปทรงเหล่านั้น ให้เป็นเหลี่ยมเป็นลูกบาศก์ง่าย ๆ สำหรับผู้ที่ริเริ่มนำแนวคิดนี้มาใช้ คือ Picasso และ Braque

Read More

ประวัติและความเป็นมาของ ‘จิตรกรรมยุคโลหะ’ ที่น่ารู้

ศิลปะยุคเหล็ก

ยุคก่อนประวัติศาสตร์ คือ ยุคก่อนที่มนุษย์รู้จักการประดิษฐ์ตัวอักษร โดยสามารถแบ่งย่อยออกเป็นยุคๆ ตามแต่ลักษณะอันควบรวมด้วยเงื่อนไขต่างๆ เช่น การแบ่งย่อยตามลักษณะของสภาพเศรษฐกิจกับสังคม

Read More

Claude Monet ผู้ริเริ่มศิลปะ Impressionism

Claude Monet หรือชื่อเต็มๆคือ Oscar-Claude Monet เขาเกิดวันที่ 14 พฤศจิกายน ค.ศ. 1840 และเสียชีวิตในวันที่ 5 ธันวาคม ค.ศ. 1926 เขาเป็นจิตรกรลัทธิ Impressionism อีกทั้งยังเป็นจิตรกรคนสำคัญของประเทศฝรั่งเศส ในช่วงคริสต์ศตวรรษ 19 – 20 เขาเป็นหนึ่งในผู้ริเริ่มศิลปะ Impressionism รวมทั้งเข้าไปมีบทบาทโดดเด่นในปรัชญา ของการปฏิบัติของขบวนการนี้ โดยเป็นการวาดภาพจากการนำความประทับใจในสิ่งที่เห็นของผู้วาด ว่าจะแสดงออกมารูปแบบไหน คือไม่ทำให้เหมือนจริงตามธรรมชาตินั่นเอง โดยเฉพาะในงานจิตรกรรมภูมิทัศน์ อันทำให้เกิดความแปลกใหม่ อันน่าสนใจตามสไตล์ของจิตกร  

Read More